Ostatnio dodane

Lista kandydatów przyjętych spoza obwodu
Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowe...
Na pomoc Ukrainie
Na los ukraińskich uchodźców nie można pozostać obojętnym... Uczniowie klasy VIII A wyszli ze wspóln...

Nauczyciele

Post on 11 styczeń 2017
by Super User

 

Buczkowska – Linke Beata

dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy
o spo
łeczeństwie
+ studia podyplomowe: w zakresie historii i wiedzy
o społeczeństwie, zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną;
egzaminator OKE z zakresu
egzaminu maturalnego z historii,
egzaminator OKE z zakresu
egzaminu maturalnego z wiedzy o spo
łeczeństwie, instruktor dyscypliny sportu - brydż sportowy,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Grochowska Renata

wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy
o spo
łeczeństwie
+ studia podyplomowe w zakresie: organizacji
i zarządzania oświatą, wiedzy o społeczeństwie
i historii, filologii polskiej dla nauczycieli;
kursy kwalifikacyjne: nadzór pedagogiczny, oligofrenopedagogika; ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli; instruktor nordic walking

Bamberska Eulalia

nauczyciel języka polskiego
+ studia podyplomowe w zakresie historii

Biała Joanna

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
ukończone kierunki studiów: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika + studia podyplomowe: wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Błaszczyk Marta

psycholog szkolny
+ kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Brewka Paulina

nauczycielka matematyki i edukacji wczesnoszkolnej
+ pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika; studia podyplomowe w zakresie  matematyka
w szkole,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Ks. Brzeziński Bartłomiej

nauczyciel religii,
wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych, strażak OSP Zalesie (gm. Złotów)

Dawidowicz – Skowiera Alicja

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i plastyki

+ studia podyplomowe w zakresie „Sztuka”- muzyka
z plastyką

Duda Anna

pedagog szkolny
+ resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Duda Grzegorz

wychowawca świetlicy, nauczyciel geografii,
pedagogika ogólna i resocjalizacja

Fertała Agnieszka

nauczycielka tańca
+ studia podyplomowe w zakresie Form Gimnastyczno-Tanecznych Fitness

Fertikowska Magdalena

nauczycielka języka niemieckiego
+ egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego

Filipkowska Beata

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
i geografii

+ studia podyplomowe w zakresie:
wiedzy o społeczeństwie, geografia w szkole oraz studium bibliotekarskie

Gabińska Iwona

nauczycielka bibliotekarz

Gola – Kleszcz Anna

nauczycielka języka niemieckiego
i nauczycielka wspomagająca

+ studia podyplomowe z zakresu:  pedagogika specjalna
w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii
i resocjalizacji

Grajczak Michał

nauczyciel informatyki i techniki
+ studia podyplomowe w zakresie informatyki
i elementów edukacji medialnej

Grunau Maria

nauczycielka języka angielskiego

Guss Zbigniew

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe:  pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: wychowanie do życia w rodzinie

Hiller Marita

nauczycielka biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
i wychowania do
życia w rodzinie
+ studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli edb, kurs kwalifikacyjny z wychowania
do życia w rodzinie

Hyska Patrycja

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + zajęcia logopedyczne
ukończone studia: pedagogika wczesnej edukacji
z logopedią, pedagogika specjalna: edukacja
i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Jacoszek Danuta

nauczycielka matematyki
+ studia podyplomowe: technika

Joncel Anna

nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający
+ studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jakubowska – Buszka Magdalena

wychowawca świetlicy,
ukończone studia: pedagogika socjalna z terapią społeczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza + studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

Klawunn Mariola

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + podyplomowe studia logopedyczne,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Kołodziej Katarzyna

nauczycielka matematyki i chemii
+ studia podyplomowe na kierunku matematyka

Konat - Suchy Joanna

nauczyciel wspomagający

Kozicz Elżbieta

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Maciejaszek Magdalena

nauczycielka wychowania fizycznego

 Majewska Ewelina

nauczycielka języka angielskiego,
studia licencjackie filologia angielska- specjalizacja tłumaczeniowa, studia magisterskie na kierunku filologia angielska- specjalizacja nauczycielska

Massel Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i nauczyciel wspomagający

+ studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
z komunikacją alternatywną, przyroda dla nauczycieli, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Mirr Mariola

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
ukończone studia: bibliotekoznawstwo z informacją naukową i techniczną + studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki oraz szkolnej pedagogiki wychowawczo – opiekuńczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, terapii pedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą, menedżer oświaty

Misztal Beata

nauczycielka matematyki + egzaminator OKE
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum

Młynarska Iwona

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
+ kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Piesiak Sebastian

nauczyciel języka angielskiego

Pietrzak – Hamerla Elżbieta

nauczycielka języka polskiego,
studium pedagogiczne: nauczanie początkowe

Poniecki Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna,
kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia
w rodzinie,
trener piłki nożnej UEFA B (kurs kwalifikacyjny)

Rakowski Waldemar

nauczyciel religii

Rogacka Małgorzata

nauczycielka biologii, przyrody i języka angielskiego
+ kursy kwalifikacyjne: dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”, w zakresie zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Sadowska Iwona

nauczycielka języka niemieckiego
+ studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopedia,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Sieracka Małgorzata

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Sławska Regina

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego,
pedagog, oligofrenopedagog, kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Starszak Joanna

nauczycielka wychowania fizycznego

Świder Monika

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i muzyki
,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Tyranowicz Joanna

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
studia licencjackie na kierunku filologia
w specjalności filologia angielska,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Urlewicz Katarzyna

wychowawca świetlicy

Wacyk Magdalena

nauczycielka plastyki, muzyki i techniki
+ studia podyplomowe z zakresu: sztuki-plastyki-muzyki, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej - kierunek oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, nauczanie plastyki
i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej; posiada również kwalifikacje  jako animator osób starszych

Warzewska Agnieszka

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wnuk Jolanta

nauczycielka języka polskiego
+ kurs kwalifikacyjny:  bibliotekoznawstwo

Ziółkowski Adam

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny
w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
trener klasy pierwszej piłki nożnej licencja UEFA A, trener edukator PZPN, ratownik WOPR, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Żeromska – Borkowska Alina

pedagog szkolny i nauczycielka wspomagająca +  studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, historia, resocjalizacja, doradztwo zawodowe, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST

 

 

Pin It