Ostatnio dodane

Lista kandydatów przyjętych spoza obwodu
Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowe...
Na pomoc Ukrainie
Na los ukraińskich uchodźców nie można pozostać obojętnym... Uczniowie klasy VIII A wyszli ze wspóln...

Z życia świetlicy

Post by Super User
on 18 listopad 2018

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych oraz umysłowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

 

 

Galeria świetlcowa

Post by Super User
on 15 listopad 2018

Regulamin świetlicy SP2 w Złotowie

Post by Super User
on 11 styczeń 2017

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ZŁOTOWIE

Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły i szkolnym programie profilaktyki.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej i rozwijania zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem.

Do zadań świetlicy należy:

 1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. rozwijanie samodzielności i samorządności;
 7. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami;
 8. organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i mleka;
 9. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach: Poniedziałek, czwartek 8.00-15.30, wtorek, środa, piątek 7.30-15.30.

2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego
3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
5. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów, których oboje rodzice pracują.

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie lub w wycieczkach klasowych itp.

Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
     1.Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
 1. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 2. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 3. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
 4. Korzystania z organizowanych form dożywiania

Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
2. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
4. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników
5. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
6. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
7. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
8. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
9. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
10. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
11. Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 
Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami
Rozmowy telefoniczne
Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami. 

Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Miesięczny rozkład zajęć;
3. Dziennik zajęć;
4. Zeszyt wejść i wyjść,
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.